Tck Madde 241 Tefeci̇li̇k Suçu Ve Cezası | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
TCK Madde 241 Tefecilik Suçu ve Cezası

TCK Madde 241 Tefecilik Suçu ve Cezası

  • 340
  • 2 Haziran 2021, Çarşamba

Tefecilik

TCK Madde 241 - (1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) (2) (Ek:14/4/2020-7242/14 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

 

Tefecilik Nedir?

 

Tefecilik, kelime manası olarak faizciliktik, murabahacılıktır. Türk Ceza Kanunun 241 - 242. Maddelerde düzenlenmiştir. Bu suç Türk Ceza Kanununda Ekonomi Sanayii ve Ticarete İlişkin Suçlar arasında gösterilen tefecilik için TCK 241: ‘’Kazanç elde etmek amacı ile başkasına ödünç para veren kişi, iki seneden beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.’’ demektedir. Ikrazatçı ise sürekli ve mutad meslek halinde, faiz ya da her ne adı ne olursa olsun bir ivaz karşılığı ya da ipotek almak sureti ile, ödünç para verme işleriyle uğraşan ya da ödünç para verme işlerine aracılık eden ve kendine faaliyet izni verilen gerçek kişidir. Tüzel kişilerin ikrazatçı olması söz konusu değildir.

 

 

TCK 241

Tefecilik Suçu Nasıl Meydana Gelir?


Tefecilik suçu oluşabilmesi için dört adet şartın gerçekleşmesi gerekir. Bunlar de suçun oluşumu için aranması gerekli olan unsurlar;

1) Kazanç elde etmek için,
2) Belli bir vadeye bağlı şekilde
3) Fahiş oranda bir faizle
4) Sistematik şekilde borç vermekten ibarettir.

 

Tck 241 - Tefecilik Suçunun Adli Para Cezasına Çevrilmesi


Tefecilik suçunda verilebilecek cezalar bakımından hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır. Buna göre suçun işlenişi bakımından kaliteli unsurlar yer almıyorsa (söz gelimi suçun birden çok kere işlenmesi) ve yine suçun işlenişi gereği hakim TCK 241’e dayanarak suçu adli para cezasına çevirebilir. İlgili hüküm:
Kazanç elde etmek amacı ile başkasına ödünç para veren kişi, iki seneden beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat