Ni̇teli̇kli̇ Dolandırıcılık Suçu Şartları Ve Cezası | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası

 • 1879
 • 8 Mart 2021, Pazartesi

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezasını dolandırıcılıktan ayrı değerlendirmekte fayda var.suçun tanımı ve cezası farklılıklar içermektedir.Bu yönden Türk ceza kanunu ayrım getirmiştir.

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Dolandırıcılık suçu, hileli davranışlar yoluyla bir kimseyi aldatarak, o kimsenin veya başkasının zararına, kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak olarak tanımlanabilmektedir.

Dolandırıcılık suçunun cezası, kanunda belirtildiği üzere bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşvbin güne kadar adlî para cezası olarak belirlenmiştir.

Nitelikli Dolandırıcılık Nedir?

Dolandırıcılık suçu, bazı hallerde nitelikli dolandırıcılık halini almakta ve cezası da artış göstermektedir.

Dolandırıcılık suçunun;

 1. a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
 2. b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 3. c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 4. d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 5. e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 6. f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 7. g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 8. h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 9. i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 10. j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k)Sigorta bedelini almak maksadıyla,

 1. l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle işlenmesi nitelikli hallerini oluşturmakta olup cezasında artış meydana gelmektedir.
 1. TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
 2. Ağır Ceza Avukatı

Dolandırıcılık Suçunun Şartları Nelerdir?

Dolandırıcılık suçunun oluşması için, suçun şartlarının meydana gelmesi gerekmektedir. Maddi ve manevi unsurları oluşmuş bir suç hüküm doğurmaktadır. Bu şartları ise şöyle sıralamak mümkündür:

 • Suçun faili yani suça konu fiili gerçekleştiren tarafından hileli davranışlar gerçekleştirilmelidir.
 • Suçun faili tarafından gerçekleştirilen bu hareketler, normal bir insanın algılama yeteneği değerlendirildiğinde hile teşkil edecek nitelikte olmalıdır.
 • Suçun manevi unsuru, zarar verme kastıdır. Eylemin mağdur kişinin zararına yönelik yapılması gerekmektedir
 • Fail  suça konu olan hileli davranışlarını kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak maksadı ile gerçekleştirmelidir. Yarar sağlamak maksadı gerekli ve yeterlidir. Şayet sağlayamamış olsa dahi bu halde şart vuku bulur ve suç gerçekleşir.

TCK 158

Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Dolandırıcılık suçunun cezası, kanunda belirtildiği üzere bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası olarak belirlenmiştir.

Dolandırıcılık suçunun yukarıda belirtmiş olduğumuz nitelikli haller ile işlenmesi halinde üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ancak nitelikli dolandırıcılık suçunun aşağıdaki hallerde işlenmesi halinde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamamaktadır.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,  
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 • Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle işlenmesi.

Bir dolandırıcılık olayının meydana gelmesi halinde nitelikli dolandırıcılığa girip girmeyeceği yahut cezasının ne kadar olacağına ilişkin bilgi almak için Antalya Alperen Erol Avukatlık Bürosu iletişime geçebilirsiniz.

Dolandırıcılık Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, kişinin suçunu tamamlamış olmasının ardından henüz kovuşturma başlamamak koşuluyla, bizatihi pişmanlık duyması ve mağdurun uğradığı zararı geri verme yahut tazmin yolları ile tamamen gidermesi durumunda söz konusu olmaktadır. Bu halde ceza üçte ikisi oranında indirilir. Şayet etkin pişmanlık kovuşturma başladıktan sonra ancak hüküm verilmeden önce gösterilmiş ise indirim yarı oranında olacaktır. Etkin pişmanlık durumunda ceza indirimine gidilebilecek suçlar kanunen belirlenmiş olup dolandırıcılık suçu da bunar arasında yer aldığından etkin pişmanlık dolayısıyla dolandırıcılık suçundan alınacak cezalarda indirim söz konusu olabilmektedir.

Dolandırıcılık Suçu Cezasında İndirim

Etkin pişmanlık için gereken şartların mevcudiyeti halinde dolandırıcılık suçunun cezasında uygulanacak indirim yukarıda belirtildiği üzere, henüz kovuşturma başlamamak koşuluyla üçte ikisi oranında, şayet etkin pişmanlık kovuşturma başladıktan sonra ancak hüküm verilmeden önce gösterilmiş ise indirim yarı oranında olacaktır.

Dolandırıcılık Suçu Cezası Paraya Çevrilebilir Mi?

Kısa süreli hapis cezası (kanunda belirtildiği üzere 1 yıl ve aşağı süreli hapis cezalarıdır.), suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adli para cezasına çevrilebilmektedir. Dolandırıcılık suçunda 1 yıl ve aşağı süreli hapis cezasına hükmedilmiş ise gerekli diğer şartların da mevcudiyeti halinde para çezasına çevrilmesi mümkün olmaktadır.

Bilişim Sistemiyle Dolandırıcılık Suçu

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde, bu, suçun nitelikli halini oluşturduğundan ve nitelikli hallerin cezasında belirtmiş olduğumuz özel hallere girdiğinden fail hakkında hükmolunacak hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı ise suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır.

Telefonla Dolandırıcılık Suçu

Telefonla dolandırıcılık suçu da bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçları kapsamına gireceğinden suçun nitelikli halini oluşturmakta olup cezası yukarıda belirtildiği gibidir. Bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçları, Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir? başlığında belirtmiş olduğumuz üzere nitelikli hallerin de ceza bakımından farklı uygulamaya tabi özel hallerine girmektedir.

Bahis Siteleri Yoluyla Dolandırıcılık Suçu

Bahis siteleri yoluyla dolandırıcılık da  internet aracılığıyla yapılmakta olup bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla gerçekleştiğinden cezası yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere suçun nitelikli halini oluşturduğundan ve nitelikli hallerin cezasında belirtmiş olduğumuz özel hallere girdiğinden fail hakkında hükmolunacak hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı ise suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır.

Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanarak Dolandırıcılık Suçu

Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenen dolandırıcılık, dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri arasında sayılmıştır. Dolandırıcılar kısa sürede daha fazla kişiye ulaşabilmek amacıyla basın ve yayın araçlarını kullanmak suretiyle bu yolu işlemektedirler ve bu araçlar suç için uygun bir zemin ve ortam oluşturabilmektedir. Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlenilen dolandırıcılık halinde fail hakkında üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanarak Dolandırıcılık Suçu

Algılama yeteneği ve akıl zayıflığı olan kişilerin daha çok istismara açık oldukları dolayısıyla, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işleyen kişi nitelikli dolandırıcılık suçu işlemiş olacağından bu kişi hakkında üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunmasını öngörmüştür.

Dinin İstismar Edilmesi Yoluyla Dolandırıcılık Suçu

Dinin istismar edilmesi suretiyle işlenen dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri arasındadır. Mağdurunun dini hassasiyetleri ve inanışlardan kaynaklanan zaaflarından faydalanmak yolu ile kandırma ve hile söz konusudur.

Dinin istismar edilmesi ile dolandırıcılık suçu işlenmesi halinde fail hakkında üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Zamanaşımı Süresi

Dolandırıcılık suçunun temel şekli bakımından zaman aşımı süresi suçun ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 8 yıl olmakla birlikte bu süre nitelikli dolandırıcılık suçu bakımından 15 yıldır.

Nitelikli Dolandırıcılıkta Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dolandırıcılık suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Ceza Hukukundan doğan uyuşmazlıklarınızın çözümünde hukuki destek ve danışmanlık hizmeti almak için Antalya Alperen Erol Avukatlık Bürosu ile iletişime geçmenizi tavsiye etmekteyiz.

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

 

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Ağır Ceza Avukatı