Tck 190 - Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
TCK 190 - Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

TCK 190 - Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

  • 127
  • 14 Mayıs 2021, Cuma

Uyuşturucu kullanma ya da uyarıcı madde kullanma için satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak Türk Ceza Kanununda kamunun sağlığına karşı suçlar başlığı altında ve 191. Maddede düzenlenmiştir.

“Kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın alan, kabul etmiş olan ya da bulunduran veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanan kişi, iki seneden beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”


TÜRK CEZA KANUNU 190. Madde

 Cezanın Ağırlaştırıcı Nedenleri

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanmak suçu bakımından cezanın ağırlaşması gerekli olan haller şu biçimde düzenlenmiştir;

“Suç fiillerinin okul, yurt, hastane, kışla ya da ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların var ise çevre duvarı, tel örgü ya da benzeri engel ya da işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içerisindeki umumi ya da umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

 

  1. Ağır Ceza Kapsamına Giren Suçlar
  2. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti


 

Erteleme


Uyuşturucu kullanma suçundan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, 5 sene süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesinekarar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı ya da yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır. Ayrıca erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında minimum bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

Ancak kişinin, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere ya da uygulanmakta olan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi ya da bulundurması,

c) Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılacaktır. Ancak tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez. Şüpheli a, b ve c maddelerinde sayılan durumlara aykırı davranmadığı takdirde hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi ya da bulundurması veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal sebebi sayılır ve farklı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Bu Kanunun;

a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti,

b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,

suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri kapsamında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı üzere belirli koşulların varlığı halinde bu suç bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ve erteleme verilebilmektedir.

 

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı | Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat