Tehdi̇t Suçu Yargıtay Kararı | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu TCK Madde 106 - Tehdit Suçu Ve Cezası ) 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçundan mahkûmiyet kararı

"> TCK Madde 106 - Tehdit Suçu Ve Cezası ) 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçundan mahkûmiyet kararı

">
Tehdit Suçu Yargıtay Kararı

Tehdit Suçu Yargıtay Kararı

  • 420
  • 22 Aralık 2021, Çarşamba

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat

Tehdit Suçu Yargıtay Kararı

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya görüşüldü:
İlk derece mahkemesince sanık hakkında TCK'nın ( TCK Madde 106 - Tehdit Suçu Ve Cezası ) 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçundan mahkûmiyet kararı verildiği, sanığın istinaf talebi üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak, sanık hakkında TCK'nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçu için CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca beraat kararı verildiği anlaşılmakla, 5271 sayılı CMK'nın 286/2-d maddesine göre “İlk defa Bölge Adliye Mahkemesince verilen ve 272. maddenin üçüncü fıkrası kapsamı dışında kalan mahkûmiyet kararları hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adlî para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları”nın temyizi mümkün olmadığından, bu karara yönelik katılan ... vekilinin tebliğnameye uygun olarak TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
28/02/2019 tarihinde yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 304/1. maddesi gereğince dosyanın Çameli Asliye Ceza Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine, 09/11/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Ceza ve Ağır Ceza Hukukunun alanına giren bu hukuki hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmeti için İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ağır Ceza Avukatı