Tck Madde 235 İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Ve Cezası | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
TCK Madde 235 İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Ve Cezası

TCK Madde 235 İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Ve Cezası

  • 200
  • 31 Mayıs 2021, Pazartesi

Türk Ceza Kanunu Madde 235 İhaleye fesat karıştırma 

İhaleye fesat karıştırma suçu TCK’nın Ekonomi Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlıklı bölümünde, 235. Maddede düzenlenmiştir.

TCK md 235/1 suçun temel halini düzenlemiş ve bu suçu işleyen kişiye üç seneden yedi yıla kadar hapis cezası öngörmüştür. Bu suç re’sen araştırılmaktadır.

İhale, Türk Dil Kurumu tarafından iş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme ya da artırma yöntemleriyle en ideal teklifte bulunana verilmesi olarak tanımlanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 4. Maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. Maddesinde ihalenin tanımı yapılmıştır.

İhaleye fesat karıştırma suçu, kamu adına yapılan ya da kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile yapılan ihale sürecinde hileli davranışların gerçekleştirilmesi, gizliliğin ihlal edilmesi, hukuka aykırı davranışlar gerçekleştirerek ihalenin usulüne uygun yapılmasını ya da sonuçlanmasını engelleyen durumların ortaya çıkmasında oluşmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için mevzuata uygun bir mal ya da hizmet alım ya da satımına ilişkin ihale veya kiralama ihalesinin olması gerekiyor.

İhaleye fesat karıştırma suçunun düzenlenme amacı, kamunun yapmış olduğu ihale işlemlerinde, kamu görevlilerine duyulan güveni, kamunun maddi ve mali menfaatlerini, ihaleye katılan kimselerin ekonomik çıkarlarını ve rekabet ortamını korumaktır.

İhaleye fesat karıştırma suçu failin TCK md. 235/2’yer alan suçlardan birini ya da birkaçını işlemesi durumunda ortaya çıkmaktadır bu sebeple seçimlik hareketli bir suçtur. Burada düzenlenen eylemler dışında ihale mevzuatına aykırı olan diğer bir hareketin gerçekleştirilmesi durumunda bu suç oluşmamaktadır.

 

 

(1) (Değişik: 11/4/2013-6459/12 md.)

Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

a) Hileli davranışlarla;

1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,
3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.

(3) (Değişik: 11/4/2013-6459/12 md.) İhaleye fesat karıştırma suçunun;

a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.
b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması halinde de uygulanır.

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı Alperen Erol Avukatlık Bürosu

Antalya Avukat