Tck 174 Tehli̇keli̇ Maddeleri̇n İzi̇nsi̇z Olarak Bulundurulması Ve El Deği̇şti̇rmesi̇ Suçu | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Tck 174 Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirmesi suçu

Tck 174 Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirmesi suçu

  • 322
  • 16 Ağustos 2021, Pazartesi

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirmesi suçu


(1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, devamlı hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal ya da ihraç eden, ülke içerisinde biyerden başka bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan ya da işleyen kişi, dört seneden sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddeleri imal etmek, işlemek ya da kullanmak amacı ile, gereken malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul etmiş olan ya da bulunduran kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.

(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. (1)

(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul etmiş olan ya da bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


TCK MADDE 174 GEREKÇESİ


Maddenin birinci fıkrası hükmüyle, yetkili makamlardan gerekli izin alınmaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, devamlı hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi ülkeye sokmak, ülke içerisinde biyerden başka bir yere nakletmek, muhafaza etmek, satmak, satın almak ya da üretmek, suç hâline getirilmiştir. Bu bakımdan söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç niteliği taşımaktadır.

Bu madde, toplumu genel tehlikelere karşı korumanın beraberinde; Uluslararası Nükleer Silâhların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşması ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkındaki Sözleşme ile Türkiye’nin üstlenmiş bulunduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacını taşımaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasına göre; birinci fıkrada yer alan fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi, cezanın artırılması nedenini oluşturmaktadır.

Üçüncü fıkrada ise, özellikle köy ya da kırsal alanda yaşamakta olan insanların çeşitli meşru gereksinimlerini karşılamak amacı ile, önemsiz tür ve miktarda patlayıcı madde satın alması, kabul etmesi ya da bulundurması hâlleri göz önünde bulundurularak, hükmedilecek cezada büyük oranda indirim yapabilmek hususunda mahkemeye takdir yetkisi tanınmıştır.

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme Suçu ve Cezası Nedir?

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Avukat