Si̇lahlı Örgüt Suçu - Tck Madde 314 | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Silahlı Örgüt Suçu - TCK Madde 314

Silahlı Örgüt Suçu - TCK Madde 314

  • 151
  • 13 Eylül 2021, Pazartesi

Silahlı Örgüt Suçu - TCK Madde 314

Türk Ceza Kanununda ( TCK ) bölücü terör örgütü şu biçimde düzenlenmiştir.

Genel (adi) suç örgütü – Türk Ceza Kanunu Madde 220
Silahsız bölücü terör örgütü – Terörle Mücadele Kanunu (TMK) m.1-m.7/1
Silahlı bölücü terör örgütü – Türk Ceza Kanunu Madde 314, TMK m.7/1

Örgüt Üyeliği Suçu

Örgüt Üyeliği; Türk Ceza Kanunu Madde 314 incelendiği zaman, örgüt amacını benimseyen, örgütün işleyiş yapısı içerisinde olan ve verilecek örgüt görevlerini yerine getirmek üere hazırolmak üzere kendi özgür iradesini örgüt iradesine terk eden kişi ve ya kişilerdir. Örgüt üyeliği; örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hâkim olan yapının içerisine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle doğal bir bağ kurup tüm faaliyetlerine katılmalıdır. Örgüt ile arasındaki bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan konumunu tespit eden bağ olup, örgüte üyeliğin en önemli unsurlarından biridir. Örgüte yardım içerisinde ya da örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri ya da diğer mensuplarının emir veya talimatları bulunmaktadır. Fakat örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark ise , örgüt üyesinin örgüt düzeni dâhilinde verilen her çeşit emir ve talimatı sorgulamaksızın bütünüyle yerine getirmeye hazır olması ve bütün örgüt görevlerini öylece ifa etmesidir.

TCK 220/1

Örgüte Üye Olmadan Örgüt Adına Suç İşleme Suçu

Hukukumuzca bir örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi olarak cezalandırılacaktır. Bu, Türk Ceza Kanununun 220/6. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Şöyle ki; örgüte üye olmayan bir şahıs hem işlediği suçtan hem de örgüt adına işlediği suçtan dolayı örgüte üye olmaktan dolayı cezalandırılacaktır. Dolayısıyla silahlı örgütler bakımından hâkim takdir yetkisini kullanarak örgüt üyeliği suçundan verilecek cezayı yarı yarıya indirebilir. Failin, örgüt adına işlenen suçu örgütün bilgisi ve isteği doğrultusunda işlemesi gerektiğini vurgulamak isteriz. İşlenen suçun örgütsel bir nitelik taşıması ve örgüt yapısına katkı vermesi gerekir.

 

Suç İçin Anlaşma Yapma Suçu

İki ya da daha fazla kişi, Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine karşı suç işlemek için maddi olguların belirlemiş olduğu şekilde anlaşmaya varırsa, suçların ciddiyetine bağlı şekilde üç seneden on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Suç işlemek amacı ile bir araya gelmek bir hazırlık eylemi olarak tanımlanırken, bu madde bağımsız bir suç olarak da düzenlenmiştir. Suç için anlaşma suçu da örgüt suçları gibi faili çok olan bir suçtur. Ancak bu suçun oluşabilmesi için kişi sayısı ikiye indirilmiştir. Bu suçun oluşabilmesi için daimi olarak bir suçun işlenmesi gerekli değildir. Tek bir suç işlense bile, suç için anlaşma suçu meydana gelecektir.

 

Örgüt Kurma, Yönetme Ve Örgüt Üyeliği Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

 

Basın ya da yayın yolu ile örgütün ve hedefinin propagandasını yapmak, bu suçtan dolayı cezanın artırılmasını gerektiren suçun nitelikli unsurları olarak kabul edilmiştir (TCK madde 220/8). Buna göre, yeni üyelerin kazanılması ve örgütün hedefinin basın ya da yayın yolu ile yaygınlaştırılmasının etkin çalışması bu suçun cezasını artıracaktır. Ayrıca örgütün silahlı olması, örgüt kurma ve yönetme açısından daha ağır ceza gerektiren nitelikli unsur olarak öngörülmüştür (TCK madde. 220/3).
Silahlı Örgüt Suçu için somut tehlikenin ya da mevcut somut tehlikenin ciddiyetinin belirlenmesinde suç örgütünün silahlı olup olmadığı ya da sahip olunan silahların türü, niteliği ve miktarı dikkate alınmalıdır. Bu noktada TCK madde. 314 senesinde düzenlenen silahlı örgüt suçuna da değinmek isteriz. Türk Ceza Kanununda Suç işlemek için örgüt kurma suçu ve örgütün silahlı nitelikli unsurlarının 314. Maddedeki silahlı örgüt suçu ile karıştırılmaması gerekir.

Türk Ceza Kanunun 314. Maddesinde sayılan örgüt, siyasi amaçlarla hareket eden silahlı bir örgüttür. TCK’nın 220. Maddesinde düzenlenen suç örgütü, silahlı ya da silahsız olarak siyasi amaçlarla değil, ekonomik ya da diğer menfaatler için faaliyet göstermektedir. Örgütün silahlı olması, TCK’nın 314. Maddesinde belirtilen suçun oluşması için tek başına yetersizdir. Önemli olan silahlı örgüt suçu için devlete karşı suç işlemek. Bu işlenirse, verilecek ceza yarı oranında artırılır. TCK 220/3 maddesinde silah, örgüt suçu, kurma ve örgüt yönetme suçunun nitelikli unsurunu meydana getirirken, silahlı örgüt suçunun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Örgüte dahil olan herkezin silahlı olması mecburi değildir, önemli olan örgütün suç işleyebilecek şekilde silahlandırılmasıdır.

 

Örgüte Bilerek Ve İsteyerek Yardım Etme Suçu

Örgütün dışında olan bir kimsenin özgür iradesiyle örgüte yer sağlama, yiyecek ve giyecek sağlama, silah temin etme vb. Gibi davranışlarla örgütsel faaliyete ya da örgütün işlediği suça yardım etmesiyle oluşur.
Çok sayıda insanın suç işlemek üzere bir araya gelmesi suç örgütüne katıldığı anlamına gelmez. Suç örgütünün varlığından bahsedebilmek için asgari şu şartların bir arada bulunması gerekir:
Üye Sayısı : Suç örgütünün üye sayısı en az 3 ve veya daha fazla kişi olmalıdır.

Hiyerarşik İlişki : Suç örgütünden bahsedebilmemiz için örgütün bir yapılanması bulunması gerekmektedir. Üyeler arasında gevşek ya da katı bir hiyerarşik ilişki olmalıdır. Suç örgütü adeta bir güç kaynağı haline gelmeli, üyeleri üstünde de bir hâkimiyet oluşturmalıdır. Örgütün yöneticisi bir ya da birden çok kişi olabilir. Önemli olan üyeler arasında emir – talimat ilişkisinin mevcut olmasıdır.
Suç İşleme Amacı : Suç örgütünün suç işlemek amacı ile oluşturulmuş olması gerekir. Örgüt fiilen suç işlemese bile, üyelerin suç işleme amacı ile bir araya gelmesi yeterlidir. Suçların konu ve mağdur itibariyle somutlaştırılması bazı durumlarda mümkün olsa da şart değildir. Ancak, örgütün suç işlemek amacı ile bir araya geldiğinin tespit edilmesi gerekir. Örgütün bazı suçlara dair hazırlık hareketleri içesinde bulunması; söz gelimi, silah temin etmesi, keşif yapması, yakalanmayı engelleyecek bazı önlemler alması vb. Gibi hareketlerden kişilerin örgütsel bir biçimde suç işleme amacı etrafında bir araya gelip gelmedikleri anlaşılabilir. Suç örgütü, tabiatı gereği birden çok belirsiz sayıda suç işlemeyi hedeflemelidir. Tek bir suçu işlemek için bir araya gelen bir topluluğun sayısı ne olursa olsun örgütlü suçtan bahsetmek olanaklı değildir, işlenen fiil fakat “iştirak” ya da “toplu suç” gibi kavramlarla açıklanabilir.
Örgütsel Faaliyetin Sürekliliği: Örgütsel faaliyet devamlılik arz eder. Yani, örgüt üyeleri suç işleme iradesiyle devamlılık arz edecek bir biçimde bir araya gelmektedir. Devamlılığın tespit edilmesi noktasında yalnız amaç suçların devamlı bir biçimde işlenmesi değil, öncelikle, amaç suçları devamlı biçimde işleme kararlılığının mevcut olup olmadığının araştırılması gerekir. Kişilerin belirli bir suçu işlemek ya da bir suç işlemek için bir araya gelmesi halinde, örgütten değil fakat suça iştirak iradesinden söz edilebilecektir. Örneğin, 5 kişinin bir kişiye karşı dolandırıcılık suçu işlemek üzere bir araya gelmesi, plan yapması ve koordineli bir biçimde suçu icra ederek tamamlaması halinde suç örgütünden değil, iştirak halinde suç işlenmesinden bahsedilebilir.

Suç işlemek amacı ile örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası nedir?

 

AĞIRLIKLI OLARAK İLGİLENDİĞİMİZ DAVALAR ŞU ŞEKİLDEDİR;

Örgütlü suçlar avukatı
Kasten adam öldürme avukatı
Adam öldürmeye teşebbüs avukatı
Uyuşturucu madde ticareti avukatı
Kaçakçılık avukatı
Cinsel istismar avukatı
Taksirli ölüme sebebiyet verme avukatı
Yağma Gasp suçları avukatı
Nitelikli dolandırıcılık suçu avukatı
Hırsızlık suçu avukatı
Kasten silahla yaralama avukatı
Örgütlü suçlar avukatı
Cinsel taciz avukatı
Uyuşturucu ticareti suçları avukatı
Boşanma davaları avukatı

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Avukat