Senedi̇n Yağması | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
Senedin Yağması

Senedin Yağması

  • 295
  • 19 Şubat 2021, Cuma

Senedin Yağması

Senedin yağması yönünden de, cebir ve tehdit kavramlarının anlamı ve kapsamı itibariyle, yukarıda yer alan açıklamalarımız geçerlidir. Ancak senedin yağmasında, malın yağmasından farklı olarak, tehdidin konusuyla ilgili (kişinin hayatı, vücut veya cinsel dokunulmazlığı yahut malvarlığı yönünden büyük bir zarara uğratılacağı) sınırlamaya yer verilmemiştir[44]. Bu anlamda 106 ncı maddenin 1 inci fıkrası anlamında, iradeyi kırıcı nitelikte olmakla birlikte, tehdidin her şekliyle bu suç tipi ihlal edilebilir.

Senedin yağması suçundaki senedin konusu olan borç, para borcu olabileceği gibi bir işi yapmaya veya yapmamaya, bir taşınmazı hibe etmeye, kira ile oturulan bir binayı boşaltmaya, var olan bir borca kefil olmaya ilişkin de olabilir[45]. Diğer bir deyişle, senet deyimine mağdura borç yükleyen veya faili borçtan kurtaran her türlü belge girmektedir; bunun mutlaka para borcu olması gerekmemektedir. Ancak suç, malvarlığına karşı işlenen suçlardan olduğundan, kişilerin şeref ve haysiyetleriyle ilgili açıklamalar içeren belgelerin cebren alınması durumunda bu suç gerçekleşmez[46].

Senedin yağmasında kullanılan cebir ve tehdidin etkisiylekişinin kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ileride böyle bir senet hâline getirilebilecek bir kâğıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi gerekir.Senedin yağmasında, failin, suçun konusunu oluşturan “senet” yahut “ileride senet haline getirilebilecek imzalı boş kâğıdı” alması yahut imhayı sağlaması gerektiğinden, suç bu hareketlerin icrasıyla tamamlanır[47].

Bu özellikleriyle senedin yağması, sırf hareket suçu olup, hareketten ayrı bir neticenin varlığı gerekmez.