Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yargıtay Kararı | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yargıtay Kararı

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yargıtay Kararı

  • 174
  • 10 Aralık 2021, Cuma

1. Ceza Dairesi         2021/10359 E.  ,  2021/12820 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs
HÜKÜMLER : 1) Sanık hakkında kasten yaralama suçundan mahkumiyete dair; Mersin 6. Ağır Ceza Mahkemesi 11/04/2017 gün ve 2016/100 Esas, 2017/114 Karar sayılı kararı
2) İstinaf başvurusunun kabulü ile yeniden hüküm kurulmak suretiyle sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyetine dair; Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 18/07/2017 gün ve 2017/1387 Esas, 2017/1795 Karar sayılı kararı

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 18/07/2017 gün ve 2017/1387 Esas, 2017/1795 Karar sayılı kararının sanık müdafii tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
İlk derece mahkemesinin sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 29 ve 62. maddeleri gereği verdiği 3 yıl 9 hapis cezasına dair kararın bölge adliye mahkemesince kaldırılarak, sanığın TCK’nin 81/1, 35, 29 ve 62. maddeleri gereği 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmiş olması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 286/2-b maddesi gereğince hükmün temyizi kabil kararlardan olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
1) Mersin 6. Ağır Ceza Mahkemesi 11/04/2017 gün ve 2016/100 Esas, 2017/114 Karar sayılı kararının o yer Cumhuriyet savcısı tarafından aleyhe istinaf edilmesi üzerine; Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 18/07/2017 gün ve 2017/1387 Esas, 2017/1795 Karar sayılı kararı ile sanık aleyhine duruşma açılarak
mahkumiyet kararı verilmiş ise de; sanığın savunması alınmadan, 5271 sayılı CMK’nin 282/1-f maddesindeki “Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya gelmemesi hâlinde duruşmaya devam edilerek sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak, 195 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, sanık hakkında verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan daha ağır ise, her hâlde sanığın dinlenmesi gerekir.” düzenlemeye aykırı şekilde karar verilerek sanığın savunma hakkının kısıtlanması,
2) Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanığın av tüfeği ile katılanı "sol ön kol ve üst kola yakın saçma nedbeleri, sol ulnar arter onarımı ve hayati tehlikeye neden olacak şekilde" yaraladığı olayda; Teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nin 35. maddesi uyarınca meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gözönünde tutularak makul düzeyde ceza tayini yerine yazılı şekilde 10 yıl hapis cezasına hükmolunarak eksik ceza tayini,
Bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafiinin yerinde görülen temyiz sebeplerinin kabulü ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 18/07/2017 gün ve 2017/1387 Esas, 2017/1795 Karar sayılı hükmünün CMK'nin 302/2. maddesi gereğince BOZULMASINA, CMK'nin 307/5. maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından sanığın kazanılmış hakkının dikkate alınmasına,
Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/1. maddesi gereğince “ Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 28.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol