Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu Yargıtay Kararı | Antalya Ceza Avukatı | Avukat Alperen Erol | Erol Avukatlık Bürosu
Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu Yargıtay Kararı

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu Yargıtay Kararı

  • 292
  • 11 Aralık 2021, Cumartesi

1. Ceza Dairesi         2021/8149 E.  ,  2021/12814 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
HÜKÜMLER :1-)Antalya 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 14/02/2019 tarih ve 2017/354 esas, 2019/52 sayılı kararı ile;
Sanık ... hakkında; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan CMK.’nin 223/2-a maddesi uyarınca beraatine,
Sanık ... hakkında;
a-Yardım eden sıfatıyla kasten öldürme suçundan TCK.’nin 81/1, 39, 53. maddeleri uyarınca 13 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına,
b-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan CMK.’nin 223/2-a maddesi uyarınca beraatine,
Sanık ... hakkında;
a-Yardım eden sıfatıyla kasten öldürme suçundan TCK.’nin 81/1, 39, 53. maddeleri uyarınca 13 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına,
b-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan CMK.’nin 223/2-a maddesi uyarınca beraatine karar verildiği,
2-) Bu hükümlerin istinafı üzerine, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 13/05/2019 gün ve 2019/1205 esas, 2019/1658 sayılı kararı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği,
3-) Bu kararların temyizi üzerine Yargıtay 1.Ceza Dairemizin 19/10/2020 tarih 2020/1949 esas ve 2020/2385 sayılı kararı ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak, dava dosyasının Antalya 5.Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği,
4-) Antalya 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 08/02/2021 tarih ve 2021/1 esas, 2021/44 sayılı kararı ile;
Sanık ... hakkında; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan TCK.’nin 109/2-3-b, 53. maddeleri uyarınca 3 yıl hapis cezasıyla,
Sanık ... hakkında;
a-Kasten öldürme suçundan TCK.’nin 81/1, 53. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezasıyla,
b-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan TCK.’nin 109/2-3-b, 53. maddeleri uyarınca 3 yıl hapis cezasıyla,
Sanık ... hakkında;
a-Yardım eden sıfatıyla kasten öldürme suçundan TCK.’nin 81/1, 53. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezasıyla,
b-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan TCK.’nin 109/2-3-b, 53. maddeleri uyarınca 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına dair kararı.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümlerin incelenmesinde;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık ... müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin 7079 sayılı Kanun'un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.’nin 299. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmekle;
Sanık ... müdafii tarafından 12/02/2021 tarihinde süre tutum dilekçesi verilerek temyiz iradesi açıklanmış ise de, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/02/2021 tarih ve 2021/1 esas, 2021/44 sayılı gerekçeli kararın müdafiye 24/02/2021 tarihinde tebliğ edildiği, sanık müdafii tarafından CMK.’nın 295/1. maddesinde belirtilen yasal süresinden sonra 08/03/2021 tarihinde gerekçeli temyiz dilekçesi verildiği anlaşılmakla, süre tutum dilekçesi temyiz sebeplerini içermediğinden, sanık ... müdafiinin temyiz isteminin aynı Kanunun 294. ve 298. maddeleri uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
Sanık ... müdafii, sanık ... müdafii ile katılanlar vekilinin temyiz istemleriyle sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesinde;
Sanıklar ..., ... hakkında maktul ...’a yönelik kasten öldürme suçlarından TCK.’nin 81/1, 53. maddeleri uyarınca ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından TCK.’nin 109/2-3-b, 53. maddeleri uyarınca ayrı ayrı 3 yıl hapis cezasıyla, sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan TCK.’nin 109/2-3-b, 53. maddeleri uyarınca 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ilişkin, bozma üzerine kurulan Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/02/2021 tarih ve 2021/1 esas, 2021/44 sayılı kararında bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan; sanık ... sübuta, suç niteliğine, sanık ... sübuta, cezadan takdire bağlı indirim yapılmasına, katılanlar vekilinin suç niteliğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle,
1-) Sanıklar ..., ... hakkında maktul ...’a yönelik kasten öldürme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde; 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince, isteme uygun olarak TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2-) Sanıklar ..., ... ve ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde ise;
Sanıklar hakkında TCK.’nin 109/2. maddesi uyarınca tayin edilen 2 yıl hapis cezalarının 109/3-b maddesi uyarınca bir kat artırılması gerekirken, yasa maddesinde yazılı olmayan şekilde ½ artırım yapılmak suretiyle eksik cezalara hükmolunması,
Bozmayı gerektirmiş olup; katılanlar vekilinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu nedenle tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak 5271 sayılı CMK.’nin 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/2. maddesi gereğince “Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4.Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27/09/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.

 

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol