Kasten Öldürmeye Teşebbüs Antalya Yargıtay Kararı | Alperen Erol Avukatlık Bürosu
Kasten Öldürmeye Teşebbüs Antalya Yargıtay Kararı

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Antalya Yargıtay Kararı

  • 121
  • 9 Aralık 2021, Perşembe

1. Ceza Dairesi         2021/10003 E.  ,  2021/13826 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs
HÜKÜM : 1- Burdur Ağır Ceza Mahkemesinin 06/10/2016
gün 2016/199 Esas, 2016/204 Karar sayılı hükmü ile
sanık hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81/1, 35/2, 29/1, 62/1, 53/1-2-3, 63.
maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası.
2- Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza
Dairesi'nin 27/03/2017 gün, 2016/171 E., 2017/710
K. sayılı ilamı ile hükmün kaldırılarak sanık
hakkında TCK'nin 81/1, 35/2, 29/1, 62/1, 53/1-2-3,
63. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile
cezalandırılmasına dair kararı.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yargıtay Kararı 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 27/03/2017 gün, 2016/171 E., 2017/710 K. sayılı kararının, sanık müdafii tarafından 5271 sayılı CMK'nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık hakkında ilk derece mahkemesince hükmolunan ceza miktarının, 5 yıl hapis cezasının üzerinde olması nedeniyle hükmün, 5271 sayılı CMK’nin 286/2-a maddesi uyarınca temyize tabi olduğunun tespiti ile yapılan incelemede;
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 27/03/2017 gün, 2016/171 E., 2017/710 K. sayılı hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık müdafinin; haksız tahrik derecesine, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna dair yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince, isteme uygun olarak TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA,
Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/1. maddesi gereğince "Burdur Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere" Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02/11/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Ağır Ceza Avukatı Alperen Erol